Ultimul număr

Click pe imagine pentru a o mări.


Din cuprins: AICI


Puteți răsfoi revista online accesând imaginea de mai jos.


În atenția colaboratorilor

Redacţia periodicului „Analele Bucovinei” primeşte, în vederea publicării, în principal, lucrări originale ce acoperă, prin diversitate, secţiunile sale tradiţionale: studii şi articole ştiinţifice, documentare (corespondenţă, memorialistică, memorii, note, procese-verbale, rapoarte, referate inedite etc.), recenzii, cronici şi dări de seamă privind viaţa ştiinţifică internă şi internaţională.

Toate materialele vor fi trimise pe adresa redacţiei, în format electronic, fiind culese în Times New Roman, corp 11, la un rând şi având notele numai la subsol, trecute în corp 9, solicitându-se confirmare de primire. Fiecare articol şi studiu va avea la început rezumatul în limba română ori în engleză şi germană, precum şi o listă de cuvinte şi sintagme -cheie. Pentru a putea contribui la o mai bună diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice privi nd problematica Bucovinei istorice, redacţia este obligată să limiteze dimensiunea materialelor acceptate: studii – cel mult 25 p., documentare – cel mult 25 p., articole – circa 15 p., recenzii – circa 5 p., cronici şi dări de seamă – circa 10 p. Reproducerile după fotografii şi facsimilele vor avea o rezoluţie mare, o bună claritate şi, alăturat, explicaţiile corespunzătoare, tipărirea în acest caz realizându-se numai în alb-negru, în text ori la sfârşitul acestuia.

Toate materialele vor respecta normele de ortografie şi de punctuaţie stabilite de Academia Română şi în vigoare astăzi, precum şi exigenţele stilului ştiinţific, ale deontologiei profesionale. În cazul materialelor primite de la colaboratorii externi, acceptarea pentru publicare se face pe baza unui referat întocmit de specialişti. Toţi colaboratorii sunt rugaţi să -şi facă revizia ştiinţifică a textelor cu deosebită atenţie, înainte de a le trimite redacţiei, menţionând acest lucru în coresp ondenţa de însoţire, şi să ataşeze, totodată, un fişier biobibliografic succint, adus la zi, pentru publicare la sfârşitul fiecărui tom. Redacţia „Analelor Bucovinei” adresează tuturor celor preocupaţi de cunoaşterea istoriei Bucovinei, sub toate aspectele ei, rugămintea de a-i semnala toate lucrările nou apărute pe această temă, indiferent de ţară şi limba de tipărire, pentru a le consemna pe coperta a IV-a şi a le semnala, astfel, şi utilizatorilor noştri interesaţi.

Materialele nepublicate în paginile periodicului „Analele Bucovinei” nu se restituie.

Fiind o publicaţie cu caracter strict ştiinţific, „Analele Bucovinei” nu participă la polemicile cu caracter politic şi de altă natură, încercând să se menţină pe linia adoptată încă de la înfiinţare, în 1994, dar va promova, cu toate acestea, spiritul critic, în tradiţia de prestigiu a presei academice şi a culturii din România, cu discernământ, moderaţie şi în mod constructiv, urmărind exclusiv promovarea valorilor de patrimoniu, naţional şi european, ale Bucovinei istorice şi emanciparea discursului istoriografic al periodicului.

Concepție și design: Ioan Șmid - SC LOGICOM SERVICE SRL Rădăuți